Betrekken van leidinggevende

De leidinggevende een cruciale rol speelt bij de reïntegratie van werknemers die verzuimen door een psychische aandoening (Nieuwenhuijsen e.a., 2004). Overspannen werknemers hervatten gemiddeld 7 maanden eerder het werk wanneer hun leidinggevende minstens één keer per twee weken contact met ze heeft. Wanneer de leidinggevende verantwoordelijk is voor de werkhervatting van de zieke werknemer en de afdeling zelf de […]

Signaallampje

Verzuim door psychische aandoeningen in het verleden is de sterkste voorspeller van verzuim door psychische aandoeningen in de toekomst. Veel werknemers met een psychische aandoening vallen dan ook één of meerdere keren na herstel en werkhervatting terug. Om die reden is terugvalpreventie een aandachtspunt in de richtlijn ‘psychische klachten’ van de NVAB. Leren op basis […]

Hospital Anxiety Depression Scales (HADS)

Inhoud De Hospital Anxiety and Depression scales (HADS) bestaat uit een 7-item depressieschaal en een 7-item angstschaal. Het invullen van de lijst vereist geen training. Praktische bruikbaarheid Het invullen van de HADS kost 5 minuten. De items worden beantwoord op een 4-puntsschaal (0-3). Opsomming van de scores op de items kost 1-2 minuten en resulteert in een […]

Return to work calculator

Het kunnen doen van een voorspelling over de werkhervatting bij psychische aandoeningen is belangrijk om een tweetal redenen. Op basis van deze voorspelling kan een deel van de werknemers met een groot risico op langdurige uitval worden herkend en kan vroegtijdig worden ingegrepen. Met deze voorspelling kan bijdragen aan het opstellen van een beter haalbaar tijdcontingent werkhervattingsplan. […]

Job Content Questionnaire (JCQ)

Beschrijving The Job Content Questionnaire (JCQ) is ontwikkeld door Karasek e.a., 1998. Met de JCQ kan de inhoud van de taken van een werknemer, ongeacht zijn of haar beroep, in kaart worden gebracht. De JCQ omvat de volgende schalen: Psychologische taakeisen Sturingsmogelijkheden Ondersteuning door leidinggevende Ondersteuning door collega’s Lichamelijke taakeisen Onderzoek Er is zeer veel onderzoek met de JCQ […]

Activiteiten opbouwen in een tijdcontingent kader

No pain no gain Bij een tijdcontingente of procescontingente aanpak bij psychische klachten in het werk worden de activiteiten die nodig zijn om de verschillende herstelfasen door te lopen volgens een tijdschema opgebouwd. Daarmee staat de opbouw van de herstelactiviteiten los van de klachtbeleving. Tijdcontingent werken is te vergelijken met een sportschema. Ook hierbij wordt […]

Job Stress Survey (JSS)

De Job Stress Survey (JSS) is ontwikkeld door Spielberger en Vagg (1998) en vertaald door De Wolff e.a. 2002. Het doel van de JSS is het signaleren van bronnen van werkstress. De JSS meet de ervaren intensiteit van 30 bronnen van werkgerelateerde stress gerelateerd aan: werkdruk en sociale steun Zowel een intensiteit en een frequentiescore van de […]

Wat zijn risicofactoren in het werk?

Binnen het PVA-programma is veel onderzoek gedaan naar factoren in het werk die gerelateerd zijn aan het optreden van psychische vermoeidheid. Het gaat om de onderstaande factoren: werkdruk emotionele belasting regelmogelijkheden toekomstonzekerheid conflicten met leidinggevende of collega’s werktijdregelingen ingrijpende gebeurtenissen op het werk werkthuisconflict Door de factoren met de muis aan te klikken, verkrijgt u hier meer informatie over.