by Jelle

juli 20, 2022

Share

Inhoudsopgave

Psychischenwerk ondersteunt (arbo)professionals op het gebied van psychische gezondheid onder andere door het verspreiden van kennis. Met deze linkpagina willen we de lezer helpen snel in contact te komen met informatie op het gebied van psychische gezondheid. Links worden gelegd naar pagina’s (en organisaties) die kennisverspreiding beogen, een publiek-maatschappelijke taak vervullen en van enig wetenschappelijke waarde zijn. Psychischenwerk neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit noch wetenschappelijke basis van de pagina’s waarnaar deze links verwijzen noch neemt zij verantwoordelijkheid voor de manier waarop betreffende organisaties of rechtspersonen zich uiten.

Psychischenwerk waardeert feedback over de linkpagina’s evenals het aanbrengen van nieuwe links maar zal op basis van eigen criteria besluiten nemen over het opnemen van nieuwe links dan wel aanpassen van huidige links.

 • Academisch Medisch Centrum
 • ArboAntwoord is de vraag- en antwoordwebsite van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid waarmee de werkvloer vragen kan stellen aan nationale experts. De redactie van de website psychischenwerk is één van de groepen die vragen beantwoord
 • Arbobondgenoten is onderdeel van de vakbond FNV-Bondgenoten en richt zich op het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden. Naast informatie, checklists en tests over werkdruk is er ook aandacht voor onderwerpen als agressie, RSI en beroepsziekten.
 • is een centrum voor de branches Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB richt zich op werknemers en werkgevers met kennis en instrumenten onder andere op het gebied van gezond werken en omgaan met werkdruk.

 • Arbokennisnet.nl maakt sinds december 2008 hoogwaardige kennis en informatie over arbeidsomstandigheden toegankelijk op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). De site is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van SZW. Over psychosociale belasting op deze site.
 • Arbo Portaal is een onafhankelijke website, ingesteld door het Ministerie van SZW. Arboportaal draagt zorg voor werkbare, begrijpelijke en praktische arbokennis en heeft werkgevers en werknemers als doelgroep. Psychosociale belasting vormt een van hun dossiers.
 • Arbo Startpagina  is een startpagina voor Arbo-gerelateerde websites
 • Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Stressgerelateerde stoornissen krijgen op deze site specifieke aandacht
 • Ariadne is de website van de Universiteit van Wuppertal waarop diverse projecten op het gebied van psyche en werk te vinden zijn
 • Arnold Bakker is de site van prof. dr. Arnold B. Bakker. Op zijn site zijn veel publicaties bereikbaar onder andere over positieve psychologie
 • Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde (BAV) behartigt de belangen van Arboverpleegkundigen. De vereniging telt ca 400 leden die zelfstandig of in dienstverband bij arbodiensten werkzaam zijn.
 • Beroepsvereniging voor Arbeid- en Organisatiedeskundigen (BA&O) behartigt de belangen van A&O-deskundigen die werkzaam zijn voor interne en externe arbo-diensten, dan wel in een ander verband als A&O’er werkzaam zijn. Ze profileert zich als kennis- en expertiseplatvorm
 • BGZ Wegvervoer heeft als doel het bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid in het beroepsgoederenvervoer over de weg tegen een gunstige prijs-prestatieverhouding.
 • Boaborea  bundelt sinds juni 2006 de BOA (brancheorganisatie arbodiensten) met Borea waardoor 150 organisaties verenigd zich sterk maken voor werk, loopbaan en vitaliteit
 • Breed Platform Verzekerden & Werk heet inmiddels Welder
 • Bureau Beroepsziekten FNV  ondersteunt bij het verhalen van de schade die is veroorzaakt door een beroepsziekte
 • Burnin.nl is een onafhankelijk kennis-, informatie- en communicatieplatform over Stress & Burnout
 • Het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) ondersteunt en begeleidt professionals en zorginstellingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg onder andere door het uitbrengen van richtlijnen.
 • Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid is een afdeling van het AMC met ongeveer 70 medewerkers. Zij voeren onderzoek uitvoeren, geven onderwijs en verspreiden kennis op het gebied van Arbeid en Gezondheid.
 • IRO geeft een overzicht van reïntegratiebedrijven en informatie over dit onderwerp, zo ook de Reintegratie verzamelgids
 • De Arbeidsinspectie  bevordert door overleg, voorlichting, toezicht en handhaving dat de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk wordt nageleefd. Ze is een handhaving- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 • EMGO, het onderzoeksinstituut EMGO is onderdeel van VU medisch Centrum.
 • Eerste Hulp Bij Werk is een zoekmachine waarmee u kunt zoeken naar informatie over werk, (voorkomen van) verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.
 • Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en voor verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.
  Het Fonds doet dit door het subsidiëren van projecten en onderzoek en het geven van voorlichting over psychische problemen
 • Gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) is opgegaan in Nationaal Gezondheidsinstituut (NIGZ) en presenteert een systematische reeks van stappen met het doel binnen een arbeidsorganisatie te zorgen voor een gezonde werkomgeving en gezonde werknemers
 • Jan de Jonge is de site van Prof. Dr. Jan de Jonge, hoogleraar Arbeidspsychologie aan de TU Eindhoven. Publicaties op deze site kunnen worden gedownload en zijn actueel (2009).
 • Job Stress Network: komt van de non-profit organisatie Centrum voor sociale epidemiologie en streeft een maatschappelijke rol na, namelijk het vergroten van de kennis en bewustzijn onder andere over werkbelasting en werkstress.
 • Kenniscentrum voor verzekeringsgeneeskunde bevordert de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde door middel van het ontwikkelen en evalueren van methoden, richtlijnen, hulpmiddelen en interventies.
 • Kennissysteem bedrijfs- en beroepsrisico’s  geeft u informatie over de belangrijkste bedrijfs- en beroepsrisico’s en beroepsziekten in een aantal sectoren. Deze site is een initiatief van het verbond van verzekeraars
 • Leren.nl is een website met een scala aan gezondheidstests en nuttige info, o.a. over het omgaan met stress en burnout.
 • Managementboek geeft een overzicht van boeken en publikaties op het gebied van stress, burnout en ontspanning.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een dossier over werkdruk met algemene informatie voor werknemers. Maar ook de werkgevers zijn niet vergeten
 • Mobbing op de Werkvloer geeft informatie aan mensen die in aanraking zijn gekomen met ongewenste omgangsvormen op het werk.
 • Nationaal GezondheidsInstituut (NIGZ) bood voorheen ook onderdak aan GBW=gezondheidsbevordering op de werkplek en biedt informatie over projecten ook op het vlak van psychische gezondheid
 • Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. De site beschikt sedert 2008 over een Toolbox Werk en Psychische Klachten
 • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  is het landelijk kennisinstituut voor Arbo-professionals, overheidsinstellingen en beleidsmakers, sociale partners en het publiek. De missie van het NCvB is het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Daarnaast bevordert de NVAB de professionele belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne beoogt de praktische uitoefening van het beroep arbeidshygiënist te stimuleren en de kwaliteit daarvan te bevorderen. Daarnaast heeft de vereniging tot doel de wetenschappelijke ontwikkeling van arbeidshygiëne te bevorderen en de bekendheid van het vakgebied arbeidshygiëne te vergroten
 • Netherlands School of Public & Occupational Health is een opleidingsinstituut voor organisaties en professionals in de public & occupational health
 • Nuevenniet is een website van het fonds psychische gezondheid en biedt een ruim aanbod aan testjes en informatie in relatie tot stress (op het werk)
 • NWO is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, zij financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies. De website psychischenwerk kwam tot stand via een subsidie van het NWO
 • PWintermediair richt zich op P&O en HRM professionals en biedt hen ook informatie over psychische problemen, stress en best practises
 • QuickScan Werkdruk is een voor organisaties en arboprofessionals toegankelijke site naar literatuur over werkdruk en biedt ook een praktisch instrument om werkdruk te meten en aan te pakken. De site is ontwikkeld in samenwerking tussen FNV bondgenoten en Humatix.
 • Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. De ervaringen van deze mensen zelf zijn voor de onafhankelijke Stichting Pandora de basis voor haar acties.
 • SKB  biedt een integrale benadering voor het monitoren van vitaliteit, tevredenheid en welzijn van medewerkers onder andere op het gebied van werkdruk
 • TNO Arbeid  beoogt wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken en zo het vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. TNO over stress en werkdruk
 • Trimbos Instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Het instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen
 • UK National Work-Stress Network bevat informatie over de oorzaken van stress en geeft een “newsletter” uit die op de site kan worden gelezen, danwel gedownload. Engelstalig.
 • Welder , voorheen Breed Platvorm Verzekerden & Werk, is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap
 • Werkdruk is als informatieve site opgezet door FNV. De site bevat een stappenplan aan de hand waarvan duidelijk wordt of daadwerkelijk sprake is van werkdruk of van andere stress-gerelateerde zaken en hoe werkdruk bespreekbaar te maken en aan te pakken. De informatie is weliswaar uit 2001 maar nog steeds actueel
 • Werkenpsyche.nl is een website van de Stichting Pandora over psychische klachten en werk.
 • Werkenpsychischeklachten.nl is een website van de beroepsvereniging van psychologen. Op deze site is de Toolbox te vinden.
 • Wilmar Schaufeli is hoogleraar organisatiepsychologie en internationaal expert op het gebied van occupational health psychology. Op zijn website kan een groot aantal publicaties en tests worden gedownload.
 • Zogeknogniet is een website van de Stichting Pandora. De website biedt informatie over psychische gezondheid en richt zich op jongeren